Loading...
 
 +32 (0)489 114 722

Login

Identiteitsgegevens

Just love paint;

Maatschappelijke zetel: Aarschotsebaan 19, 2590 Berlaar;

E-mailadres:

BTW-nummer: 0567.938.760

 

Toepasselijkheid

Elke bestelling geldt als aanvaarding door de consument van onze algemene voorwaarden, die integraal deel uitmaken van de overeenkomst, met uitsluiting van alle andere algemene of bijzondere voorwaarden uitgaande van de consument, behoudens uitdrukkelijk schriftelijk andersluidend beding.

 

Het aanbod

Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Just love paint gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een zo goed mogelijke weergave van de aangeboden producten. Afbeeldingen van kleuren kunnen lichtjes verschillend overkomen van pc-scherm  tot pc-scherm. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Just love paint niet.

Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

  • de prijs;
  • de kosten van aflevering;

 

De overeenkomst

Just love paint is slechts gebonden door een bestelling nadat deze schriftelijk bevestigd werd, of nadat Just love paint met de uitvoering begonnen is. De informatie omtrent de producten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

 

Verzakingsrecht

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die binnen het toepassingsgebied vallen van de Wet van 6 april 2010, heeft de consument het recht aan Just love paint mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering. Ingeval de consument zich op deze mogelijkheid beroept, moet hij de goederen in originele staat en verpakking op eigen risico en kosten terugsturen naar Just love paint, Aarschotsebaan 19, 2590 Berlaar, België. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of verzaking, terugbetalen. De kosten die Just love paint maakte voor het verzenden worden niet terugbetaald.

 

Prijs

Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro (€). Alle prijzen zijn inclusief 21% BTW en exclusief verzendkosten. De verzendkosten worden berekend bij het afronden van de bestelling, aan de hand van het gewicht/afmetingen van de bestelde goederen. De tarieven binnen België zijn de tarieven van Bpost, deze kunnen geïndexeerd worden. De juiste tarieven zijn weergegevens in de webshop.

 

Levering

Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Just love paint kenbaar heeft gemaakt. Foutief doorgegeven leveringsadressen zijn de verantwoordelijkheid van de consument en kunnen aanleiding geven tot extra kosten.

De vermelde leveringstermijnen zijn niet bindend, maar worden louter als aanwijzing gegeven. Geen enkele vertraging in levering kan aanleiding geven tot verbreking van de koop of betaling van schadevergoedingen ten voordele van de consument, behoudens in geval van opzettelijke vertraging. 

Just love paint heeft het recht gedeeltelijke leveringen te verrichten.

In geval van niet-levering van de goederen worden de eventueel door de consument betaalde sommen terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. Alle goederen worden voor verzending met zorg verpakt. Just love paint is niet aansprakelijk voor eventuele beschading of verlies tijdens de verzending.

 

Betaling

Voorzover niet anders is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 5 werkdagen na het plaatsen van de bestelling.

Bestellingen worden, in afwachting van de betaling, 5 dagen voorbehouden. Gebeurt de betaling na die termijn, dan kan het mogelijk zijn dat bepaalde delen van de bestelling niet meer voor handen zijn.

De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Just love paint te melden.

 

Klachtenregeling

Klachten dienen, om ontvankelijk te zijn, Just love paint toe te komen:

(a) in geval van klacht wegens niet-conforme levering, 5 dagen na de levering en

(b) in geval van verborgen gebreken, 2 dagen na ontdekking van het gebrek of na het moment waarop dergelijke ontdekking redelijkerwijze had kunnen gebeuren.

Het in ontvangst nemen van de goederen door de consument dekt elk mogelijk gebrek of niet-conformiteit die dan kon worden vastgesteld.

Bij Just love paint ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Just love paint binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Overmacht

Just love paint is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van onze verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten de normale controle, inbegrepen productieonderbrekingen, moeilijkheden bij aanvoer of tekorten aan grondstoffen, werkkrachten, energie of transport of vertragingen in transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of andere collectieve arbeidsgeschillen, die hetzij onszelf, hetzij onze leveranciers raken, en dit zelfs indien deze gebeurtenissen voorzienbaar zijn.

 

Persoonsgegevens - Privacy

Door te bestellen staat de consument uitdrukkelijk toe over te gaan tot de verwerking en het gebruik van zijn/haar persoonsgegevens voor doeleinden zoals de administratie van het klantenbestand, het beheer van de bestellingen, leveringen en facturen.  Just love paint zal de gegevens niet overmaken aan derden. Just love paint respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.;

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele corrective van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Just love paint, Aarschotsebaan 19, 2590 Berlaar, e-mail Gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Just love paint heeft geen toegang tot uw paswoord.

Just love paint houdt online (anonieme) bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

 

Toepasselijk recht

Alle overeenkomsten afgesloten met de ondernemer worden beheerst door het Belgisch recht. De Belgische rechtbanken zijn exclusief bevoegd.

 

Voorwaarden voor de workshops

Privacy Policy

 

Onze workshops zijn bedoeld voor particulieren, niet voor professionals.

 

Just love paint respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Just love paint zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw aanvraag of inschrijving. U kan ten allen tijde uw persoonsgegevens consulteren en verbeteren door ons te contacteren zoals hierboven vermeld.

 

Just love paint gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

 

  • Als u zich inschrijft voor een workshop hebben we uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer nodig om uw inschrijving uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

 

Algemene voorwaarden

 

Artikel 1: Toepassingsgebied en afwijkingen

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle workshops die door Just love paint worden georganiseerd of bij Just love paint worden aangevraagd. De deelnemers worden geacht ze te aanvaarden door het enkele feit van hun inschrijving.

 

Artikel 2: Inschrijvingen

 

Inschrijven kan via de website www.justlovepaint.be Minderjarigen kunnen zich enkel inschrijven mits toestemming van hun ouders of voogd.

 

Een inschrijving is pas definitief als het verschuldigde bedrag is betaald.

 

De deelnemer ontvangt na betaling een e-mail van Just love paint ter bevestiging van zijn  betaling/inschrijving.

 

Voor elke workshop wordt een minimum aantal deelnemers bepaald. Indien er minder inschrijvingen zouden zijn, wordt de workshop afgezegd en worden de ingeschreven deelnemers volledig terugbetaald.

 

Voor elke workshop lessenreeks wordt ook een maximaal aantal deelnemers bepaald. Zij die een inschrijving aanvragen nadat dit maximum is bereikt worden op een wachtlijst gezet en worden bij eventuele annulaties ingeschreven.

 

Artikel 4: Prijs

 

De prijzen die op de website worden vermeld voor particuliere inschrijvers zijn steeds inclusief BTW.

 

Alle vermelde prijzen zijn onder voorbehoud van fouten en wijzigingen.

 

De prijzen gelden voor een normale duur van de workshop. De duur van de workshops is onder normale omstandigheden

 

 Artikel 5: Betalingsvoorwaarden en deelnemingsvoorwaarden

 

Particuliere inschrijvers dienen steeds op voorhand het verschuldigde bedrag over te schrijven op het rekeningnummer van Just love paint.  Indien de termijn tussen de inschrijving en de datum van de workshop daarvoor te kort is, dient de deelnemer een overschrijvingsbewijs mee te brengen naar de workshop zelf.

 

Deelnemers die hun betaling na 5 kalenderdagen nog niet in orde hebben gemaakt, krijgen maximaal 1 herinneringsmail. Wanneer hier na 24 uur geen gevolg aan gegeven wordt, is de deelnemer in kwestie zijn plaats onherroepelijk kwijt. Mails worden verstuurd naar het inschrijvingsmailadres.

 

Artikel 6: Annulatie door particuliere deelnemer

 

Een particuliere deelnemer kan zijn inschrijving steeds annuleren. Dit dient te gebeuren  door een e-mail te sturen naar e-mail

 

De volgende regeling geldt bij annulatie door een particuliere deelnemer:

 

A. Bij annulatie rekenen wij €15 administratiekosten aan tot 14 kalenderdagen voor de workshopdatum.

 

B. Wanneer een deelnemer zijn inschrijving minder dan 14 kalenderdagen maar meer dan 7 kalenderdagen vóór de aanvang van de workshop annuleert, dan zal 50 % van het verschuldigde lesgeld worden aangerekend, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht. Deze overmacht moet bewezen worden d.m.v. bv. doktersattest of overlijdensbericht. Zo niet, moet het verschuldigd bedrag alsnog betaald worden.

 

C. Bij annulatie binnen de 7 kalenderdagen voor de aanvang van de workshop, zal het volledige lesgeld aangerekend worden, behoudens in die gevallen waar de annulatie het gevolg is van overmacht. Deze overmacht moet bewezen worden d.m.v. bv. doktersattest of overlijdensbericht. Zo niet, moet het verschuldigd bedrag alsnog betaald worden.

 

Als een deelnemer niet aanwezig is op de workshop waarvoor hij ingeschreven is en dit zonder op voorhand geannuleerd te hebben, dan staat deze afwezigheid niet gelijk aan een annulatie en worden de lesgelden niet terugbetaald. Indien de betrokken deelnemer achteraf evenwel kan aantonen dat hij niet heeft geannuleerd wegens overmacht, dan wordt deze afwezigheid wel aanzien als een annulatie waarop de regeling van hierbovenvermeld van toepassing is.

 

Artikel 7: Annulatie door Just love paint

 

Just love paint heeft het recht een workshop te annuleren tot 2 kalenderdagen voor aanvang van de betreffende workshop. De deelnemers krijgen hiervan 2 kalenderdagen voor aanvang van de workshop bericht. Indien mogelijk wordt een passend alternatief of oplossing aangeboden. Just love paint gaat ervan uit dat de deelnemers  correcte contactgegevens doorgeeft.

 

Indien een workshop niet kan doorgaan omdat Just love paint, om welke reden dan ook, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden de deelnemers terugbetaald voor de workshop die niet kon doorgaan. Dit is alleen het geval bij annulatie binnen de twee kalenderdagen.

 

Artikel 8: Aansprakelijkheid

 

Elke deelnemer is persoonlijk aansprakelijk voor de schade die hij of zij, tijdens de workshop georganiseerd door Just love paint, zowel direct als indirect heeft veroorzaakt aan goederen, lesmateriaal, eigendommen, leslokalen, gebouwen en personen, en dit zonder dat er sprake dient te zijn van opzet.

 

In de mate wettelijk toegelaten, aanvaardt u dat Just love paint niet aansprakelijk kan worden gesteld voor schade die resulteert uit haar fout, behoudens in geval van opzettelijke fout, grove nalatigheid en fraude. In ieder geval is de aansprakelijkheid van Just love paint beperkt tot het bedrag dat de deelnemer betaalde voor de deelname aan de betreffende workshop.

 

Just love paint is evenmin aansprakelijk voor enige onrechtstreekse of gevolgschade, met inbegrip van maar zonder beperking tot verlies van inkomsten, verlies van winst en reputatieschade.

 

Just love paint kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor schade, verlies, diefstal of beschadiging van eigendommen, goederen en geld of schade aan personen tijdens de van haar uitgaande workshops.

 

Artikel 9: Klachten

 

Klachten aangaande het verloop van een workshop dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de betreffende workshop schriftelijk en met duidelijke omschrijving aan Just love paint kenbaar gemaakt te worden.

 

Klachten aangaande een factuur dienen binnen de 14 kalenderdagen na de datum van de verzending van de factuur schriftelijk bij Just love paint ingediend te worden.

 

Indien de klacht naar het oordeel van Just love paint gegrond is, kan Just love paint kiezen, rekening houdend met de belangen van de klant en de aard van de klacht, tussen vervanging van de geleverde dienst of het toekennen van een prijskorting.

 

Een eventuele schadevergoeding die ten gevolge van een klacht aan een deelnemer uitgekeerd dient te worden, kan nooit hoger zijn dan het voor de betreffende workshop verschuldigde inschrijvingsbedrag

 

Artikel 10: Nietigheid

 

De nietigheid of ongeldigheid van een specifieke bepaling van deze overeenkomst heeft niet de nietigheid of ongeldigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg.

 

Artikel 11: Toepasselijk recht

 

Het Belgisch recht is van toepassing op alle overeenkomsten die met toepassing van deze algemene voorwaarden gesloten worden.

Alleen de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Mechelen zijn bevoegd uitspraak te doen over geschillen die uit deze algemene voorwaarden  voortkomen.

 

Leave a comment

Miss Mustard Seed Milk Paint Certified Retailer
Fusion Mineral Paint Certified Retailer
Erkend verdeler van Fusion Mineral en Miss Mustard Seed's Milk Paint